අප අමතන්න - ෂී ඩා ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ (HK) සමාගම, සීමාසහිත
ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සංරචක කාර්යක්ෂම එක්-නැවතුම් ප්රසම්පාදන
 • Duhuixuan· Century Building,Futian District, Shenzhen, China
 • අප අමතන්න

  ඔන්ලයින් උපුටා ඉල්ලීම
  XIDA Electronics.Required ක්ෂේත්ර සිට උපුටා ලබාගැනීම සඳහා පහත ආකෘති පත්රය සම්පූර්ණ (*) තරු ලකුණ යොදා විසින් සඳහන් කර ඇත

  පිල ඩී ඉෙලක්ෙටොනික් (HK) සමාගම. ලිමිටඩ්,

  • con_sns01
  • con_sns02
  • con_sns03
  • con_sns04
  • con_sns05
  නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!